I'm not that good with descriptions, so here's a list of my fandoms:
Sherlock, Doctor Who, Harry Potter, LOTR, Hobbit, Digimon, Avatar the Last Airbender/Legend of Korra, Loveless, Neon Genesis Evangelion, No.6, Natsume Yuujinchou, And many, many more.
April 23rd
2:30 PM
Via
nemoalter:

| #Παɣϰόσμια Ημέϱα Βιϐλίου |
   Η 23η Απϱιλίου είναι η Παɣϰόσμια Ημέϱα Βιϐλίου· μια συμϐολιϰή μέϱα ɣια τον ϰόσμο της λοɣοτεxνίας, ϰαϑώς σαν σήμεϱα το έτος 1616 έφυɣαν από τη zωή ο William Shakespeare, ο Miguel De Cervantes ϰαι ο Inca Garcilaso de la Vega. Έτσι, η UNESCO επέλεƶε αυτή τη μέϱα να τιμήσει τα ϐιϐλία ϰαι να παϱοτϱύνει όλους μας, ϰαι ιδιαίτεϱα τους νέους, να αναϰαλύψουν τη xαϱά του διαϐάσματος. Αϰολουϑεί απόσπασμα από το επίσημο μήνυμα της ɣενιϰής διευϑύντϱιας του Οϱɣανισμού, Irina Bokova.
«Η ιστοϱία του ɣϱαπτού λόɣου είναι η ιστοϱία της ανϑϱωπότητας. Η δύναμη που έxουν τα ϐιϐλία όσον αφοϱά την πϱοώϑηση της πϱοσωπϰής ανέλιƶης ϰαι τη δημιουϱɣία ϰοινωνιϰών αλλαɣών είναι απαϱάμιλλη. Σε ένα οιϰείο ϰι όμως ϐαϑιά ϰοινωνιϰό επίπεδο, τα ϐιϐλία παϱέxουν εϰτεταμένες μοϱφές διαλόɣου μεταƶύ των ανϑϱώπων, μέσα σε ϰοινότητες ϰαι στο πέϱασμα του xρόνου.
Όπως η Malala Yousafzai, η μαϑήτϱια που πυϱοϐολήϑηϰε από τους Ταλιμπάν μόνο ϰαιι μόνο ɣιατί ήϑελε να πηɣαίνει στο σxολείο, είπε στην ομιλία της, στα Ηνωμένα Έϑνη: Ας σηϰώσουμε τα ϐιϐλία ϰαι τις πένες μας. Είναι τα πιο ισxυϱά μας όπλα.
Την Παɣϰόσμια Ημέϱα Βιϐλίου ϰαι Πνευματιϰών Διϰαιωμάτων, η UNESCO ϰαλεί όλες τις ɣυναίϰες ϰαι τους άνδϱες να συσπειϱωϑούν ɣύϱω από τα ϐιϐλία ϰαι όλους εϰείνους που ɣϱάφουν ϰαι παϱάɣουν ϐιϐλία. Αυτή είναι μια μέϱα ɣια να ɣιοϱτάσουμε τα ϐιϐλία ως την ενσάϱϰωση της ανϑϱώπινης δημιουϱɣιϰότητας ϰαι την επιϑυμία να μοιϱαστούμε ιδέες ϰαι ɣνώση, να εμπνεύσουμε την ϰατανόηση ϰαι την ανοxή.
[…]
Στο ίδιο πνεύμα, το Port Harcourt της Νιɣηϱίας έxει ονομαστεί Παɣϰόσμια Πϱωτεύουσα Βιϐλίου ɣια το τϱέxον έτος, λόɣω της ποιότητας του πϱοɣϱάμματός της, ιδίως στην εμϐάϑυνση στους νέους ϰαι τον αντίϰτυπο που ϑα έxει ɣια τη ϐελτίωση του πολιτισμού της Νιɣηϱίας σxετιϰά με τα ϐιϐλία, την ανάɣνωση, τη ɣϱαφή ϰαι τις εϰδόσεις, έτσι ώστε να ϐελτιώϑουν τα ποσοστά αλφαϐητισμού.
Σε όλα αυτά, ο στόxος μας είναι σαφής – να ενϑαϱϱύνουμε τους συɣɣϱαφείς ϰαι τους ϰαλλιτέxνες ϰαι να διασφαλίσουμε ότι πεϱισσότεϱοι άνδϱες ϰαι ɣυναίϰες επωφελούνται ϰι έxουν πϱόσϐάση στην ανάɣνωση, επειδή τα ίδια τα ϐιϐλία είναι πιο ισxυϱές δυνάμεις μας ɣια την εƶάλειψη της φτώxειας ϰαι την οιϰοδόμηση της ειϱήνης.»
————————————————————————————————
World Book Day or World Book and Copyright Day- also known as International Day of the Book- is a yearly event on 23rd of April, organized by UNESCO to promote reading, publishing and copyright. It is a symbolic date for world literature, as on this date in 1616 Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare and Inca Garcilaso de la Vega died. It was a natural choice for UNESCO’s General Conference, held in Paris in 1995, to pay a world-wide tribute to books and authors on this date, encouraging everyone, and in particular young people, to discover the pleasure of reading and gain a renewed respect for the irreplaceable contributions of those, who have furthered the social and cultural progress of humanity. The World Book Capital for 2014 is Port Harcourt, at Nigeria. Let’s share an excerpt of the message from UNESCO’s Director-Generalthe, Irina Bokova, for this day.
«The history of the written word is the history of humanity. The power of books to advance individual fulfilment and to create social change is unequalled. Intimate and yet deeply social, books provide far-reaching forms of dialogue between individuals, within communities and across time.
As Malala Yousafzai, the Pakistani schoolgirl who was shot by the Taliban for attending classes, said in her speech at the United Nations: Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons.
On World Book and Copyright Day, UNESCO invites all women and men to rally around books and all those who write and produce books. This is a day to celebrate books as the embodiment of human creativity and the desire to share ideas and knowledge, to inspire understanding and tolerance.
[…]
In the same spirit, Port Harcourt in Nigeria has been named as the 2014 World Book Capital, on account of the quality of its programme, in particular its focus on youth and the impact it will have on improving Nigeria’s culture of books, reading, writing and publishing to improve literacy rates. Taking effect on World Book and Copyright Day, this initiative is supported by UNESCO, along with the International Publishers Association, the International Booksellers Federation and the International Federation of Library Associations and Institutions.
In all of this, our goal is clear – to encourage authors and artists and to ensure that more women and men benefit from literacy and accessible formats, because books are our most powerful forces of poverty eradication and peace building.
[*illustration by Jean-François Segura]

nemoalter:

| #Παɣϰόσμια Ημέϱα Βιϐλίου |

   Η 23η Απϱιλίου είναι η Παɣϰόσμια Ημέϱα Βιϐλίου· μια συμϐολιϰή μέϱα ɣια τον ϰόσμο της λοɣοτεxνίας, ϰαϑώς σαν σήμεϱα το έτος 1616 έφυɣαν από τη zωή ο William Shakespeare, ο Miguel De Cervantes ϰαι ο Inca Garcilaso de la Vega. Έτσι, η UNESCO επέλεƶε αυτή τη μέϱα να τιμήσει τα ϐιϐλία ϰαι να παϱοτϱύνει όλους μας, ϰαι ιδιαίτεϱα τους νέους, να αναϰαλύψουν τη xαϱά του διαϐάσματος. Αϰολουϑεί απόσπασμα από το επίσημο μήνυμα της ɣενιϰής διευϑύντϱιας του Οϱɣανισμού, Irina Bokova.

«Η ιστοϱία του ɣϱαπτού λόɣου είναι η ιστοϱία της ανϑϱωπότητας. Η δύναμη που έxουν τα ϐιϐλία όσον αφοϱά την πϱοώϑηση της πϱοσωπϰής ανέλιƶης ϰαι τη δημιουϱɣία ϰοινωνιϰών αλλαɣών είναι απαϱάμιλλη. Σε ένα οιϰείο ϰι όμως ϐαϑιά ϰοινωνιϰό επίπεδο, τα ϐιϐλία παϱέxουν εϰτεταμένες μοϱφές διαλόɣου μεταƶύ των ανϑϱώπων, μέσα σε ϰοινότητες ϰαι στο πέϱασμα του xρόνου.

Όπως η Malala Yousafzai, η μαϑήτϱια που πυϱοϐολήϑηϰε από τους Ταλιμπάν μόνο ϰαιι μόνο ɣιατί ήϑελε να πηɣαίνει στο σxολείο, είπε στην ομιλία της, στα Ηνωμένα Έϑνη: Ας σηϰώσουμε τα ϐιϐλία ϰαι τις πένες μας. Είναι τα πιο ισxυϱά μας όπλα.

Την Παɣϰόσμια Ημέϱα Βιϐλίου ϰαι Πνευματιϰών Διϰαιωμάτων, η UNESCO ϰαλεί όλες τις ɣυναίϰες ϰαι τους άνδϱες να συσπειϱωϑούν ɣύϱω από τα ϐιϐλία ϰαι όλους εϰείνους που ɣϱάφουν ϰαι παϱάɣουν ϐιϐλία. Αυτή είναι μια μέϱα ɣια να ɣιοϱτάσουμε τα ϐιϐλία ως την ενσάϱϰωση της ανϑϱώπινης δημιουϱɣιϰότητας ϰαι την επιϑυμία να μοιϱαστούμε ιδέες ϰαι ɣνώση, να εμπνεύσουμε την ϰατανόηση ϰαι την ανοxή.

[…]

Στο ίδιο πνεύμα, το Port Harcourt της Νιɣηϱίας έxει ονομαστεί Παɣϰόσμια Πϱωτεύουσα Βιϐλίου ɣια το τϱέxον έτος, λόɣω της ποιότητας του πϱοɣϱάμματός της, ιδίως στην εμϐάϑυνση στους νέους ϰαι τον αντίϰτυπο που ϑα έxει ɣια τη ϐελτίωση του πολιτισμού της Νιɣηϱίας σxετιϰά με τα ϐιϐλία, την ανάɣνωση, τη ɣϱαφή ϰαι τις εϰδόσεις, έτσι ώστε να ϐελτιώϑουν τα ποσοστά αλφαϐητισμού.

Σε όλα αυτά, ο στόxος μας είναι σαφής – να ενϑαϱϱύνουμε τους συɣɣϱαφείς ϰαι τους ϰαλλιτέxνες ϰαι να διασφαλίσουμε ότι πεϱισσότεϱοι άνδϱες ϰαι ɣυναίϰες επωφελούνται ϰι έxουν πϱόσϐάση στην ανάɣνωση, επειδή τα ίδια τα ϐιϐλία είναι πιο ισxυϱές δυνάμεις μας ɣια την εƶάλειψη της φτώxειας ϰαι την οιϰοδόμηση της ειϱήνης.»


World Book Day or World Book and Copyright Day- also known as International Day of the Book- is a yearly event on 23rd of April, organized by UNESCO to promote reading, publishing and copyright. It is a symbolic date for world literature, as on this date in 1616 Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare and Inca Garcilaso de la Vega died. It was a natural choice for UNESCO’s General Conference, held in Paris in 1995, to pay a world-wide tribute to books and authors on this date, encouraging everyone, and in particular young people, to discover the pleasure of reading and gain a renewed respect for the irreplaceable contributions of those, who have furthered the social and cultural progress of humanity. The World Book Capital for 2014 is Port Harcourt, at Nigeria. Let’s share an excerpt of the message from UNESCO’s Director-Generalthe, Irina Bokova, for this day.

«The history of the written word is the history of humanity. The power of books to advance individual fulfilment and to create social change is unequalled. Intimate and yet deeply social, books provide far-reaching forms of dialogue between individuals, within communities and across time.

As Malala Yousafzai, the Pakistani schoolgirl who was shot by the Taliban for attending classes, said in her speech at the United Nations: Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons.

On World Book and Copyright Day, UNESCO invites all women and men to rally around books and all those who write and produce books. This is a day to celebrate books as the embodiment of human creativity and the desire to share ideas and knowledge, to inspire understanding and tolerance.

[…]

In the same spirit, Port Harcourt in Nigeria has been named as the 2014 World Book Capital, on account of the quality of its programme, in particular its focus on youth and the impact it will have on improving Nigeria’s culture of books, reading, writing and publishing to improve literacy rates. Taking effect on World Book and Copyright Day, this initiative is supported by UNESCO, along with the International Publishers Association, the International Booksellers Federation and the International Federation of Library Associations and Institutions.

In all of this, our goal is clear – to encourage authors and artists and to ensure that more women and men benefit from literacy and accessible formats, because books are our most powerful forces of poverty eradication and peace building.

[*illustration by Jean-François Segura]

2:30 PM
Via

Netflix Is Raising Its Prices — Here's How Much You Can Expect to Pay

If you are an existing customer, you will be grandfathered in so you can pay your current fee of $7.99 per month “for a generous time period.” It will probably be one or two years before your monthly fee goes up as well.

And if you are thinking of signing up for Netflix, you had better do it quickly. Netflix says sometime between now and June, new customers will be subject to the price hike, which would be $1 or $2 more than the current price. That might not sound like much, but it will add up after a while.

Read moreFollow policymic

2:30 PM
Via

Elie Saab Fall/Winter 2012-13 Haute Couture

Elie Saab Fall/Winter 2012-13 Haute Couture

April 22nd
4:42 AM
Via
thecityhorse:

adriofthedead:

swearbythefrecklesonthemoon:

chekhovs:

The Animal Rescue Site is having trouble getting enough people to click on it daily so they can meet their quota of getting FREE FOOD donated every day to abused and neglected animals in their shelters.
It takes less than a minute (only about 15 seconds actually) to go to their site and click on the purple box titled, ‘Click Here to Give - it’s FREE!’. Every click gives about .6 bowls of food to sheltered dogs. You can also click daily!
Keep in mind that this does not cost you a thing. Their corporate sponsors/advertisers use the number of daily visits to donate food to abandoned/neglected animals in exchange for advertising. [via.]
Go to the website HERE.

It’s just a click… takes about 1 or 2 seconds.

there’s no pop-up ads or anything on the site
just click it once and you’re done

if all of my followers click, it’s more than a few thousand meals so.. please?

thecityhorse:

adriofthedead:

swearbythefrecklesonthemoon:

chekhovs:

The Animal Rescue Site is having trouble getting enough people to click on it daily so they can meet their quota of getting FREE FOOD donated every day to abused and neglected animals in their shelters.

It takes less than a minute (only about 15 seconds actually) to go to their site and click on the purple box titled, ‘Click Here to Give - it’s FREE!’. Every click gives about .6 bowls of food to sheltered dogs. You can also click daily!

Keep in mind that this does not cost you a thing. Their corporate sponsors/advertisers use the number of daily visits to donate food to abandoned/neglected animals in exchange for advertising. [via.]

Go to the website HERE.

It’s just a click… takes about 1 or 2 seconds.

there’s no pop-up ads or anything on the site

just click it once and you’re done

if all of my followers click, it’s more than a few thousand meals so.. please?

4:41 AM
Via

theprettygirldisease:

"We are all Earthlings…"

I miss Okinawa…things made more sense there than it does here now…I mean everybody there was mixed and it was ok if you weren’t “Japanese” enough because there’s this lingering sentiment of “anger” towards the whole annexation thing way back in the 1800s…(RYUKYUUU POWAHHHH).  I’ve never really felt peace in New York City (only in Hawaii) despite the fact we are a cesspool of ethnic diversities. But here, you’ve always got a “block mentality” or more specifically, you’re identified by your neighborhood first, then your borough, and then your respective ethnic identities.  

I am constantly waging this personal war of either embracing the “go-fuck-yerself-I-am-awesome-and-can-do-whatever-dah-fuck-I-please” American mentality vs. the more reserved,”cool”, and socially conscious Japanese mentality.  In all the years I’ve worked as a professional, I’ve perpetually doubted my abilities.  Heck, I even put myself down, no matter how brilliant my solutions were for the sake of “keeping the peace.”  I never truly understood the “freedoms” Americans constantly screech about…I’m never really made aware until I’m told I’m too “American” when I head back to Asia.  

I was never raised with this mentality of “privilege.”  I never “challenged” my superiors, I never “begged to differ”, I always provided the best I could.  I never moved up by preaching how big my dick was, how much another person couldn’t compare to me, I never employed “dirty” tactics…I kept my mouth shut, stayed outta people’s business, killed my work, and took initiative when necessary, never truly letting anybody get to know the real me.  I lived in the fear that I would somehow shame myself, and my team. But yet, my American co-workers and even superiors did everything above and more…I mean hell, I’ve heard them took spout racial slurs about black people, Filipino people, Hispanics, everybody of color, and so over time, I just came to believe it was better not to stick out like a sore thumb and just take it by being a “good” Asian.  But day by day, a boiling anger and resentment flung me into an even worse cycle of self-deprecation ultimately because my parents never taught me to celebrate myself.  I was only taught to work hard and not to “disturb the peace.”  One cannot generate “confidence” from nowhere, and when you’ve never really had parents instill confidence in you, it comes back to haunt you when the real world flings you shit.  Somehow, my mind operated (OPERATES) like a repressed, but hard-working Asian because I wanted to shed all of the negative stereotypes associated with my last name.  

What kills me the most is that despite the fact I understand what it means to be “Asian” because I’m totally familiar with “Asian” normatives, I don’t look the part.  I’ll almost always be taken for Hispanic or just labeled simply “exotic.”  People really do judge books by their cover.  And it’s only the special people that can actually read the book.

The memories of Japan and the Philippines remind me that I don’t belong there either…that my tongue was too loose, for the Japanese/Filipino liking, that I couldn’t just “say” whatever’s on my mind.  That I have to work so endlessly hard to prove I care about the group, that I’m not “American” when I’m in Asia.  It’s an insufferable position to be of both worlds, but yet truly never really belong to either.

New York City has allowed me to create my identity, but despite the fact I’ve been here so long, I’m still thinking in the “Japanese” way, always worrying about the overall wellbeing of my team, my peers, which almost always supercede my own goals, dreams, aspirations.  

How do I just “pick” it up now?   Where the fuck do I belong? Are there other people who share these feelings of not really belonging anywhere?

redsuns-n-orangemoons:

anarcho-queer:

Women Prisoners Sterilized To Cut Welfare Cost In California
In California, prison doctors have sterilized at least 148 women, mainly Mexicans, from 2006 to 2010. Why? They don’t want to have to provide welfare funding for any children they may have in the future and to eliminate ‘defectives’ from the gene pool.
The sterilization procedures cost California taxpayers $147,460 between 1997 and 2010. The doctors at the prison argue it is money well-spent.
Dr. James Heinrich, an OB-GYN at Valley State Prison for Women, said, “Over a 10-year period, that isn’t a huge amount of money compared to what you save in welfare paying for these unwanted children – as they procreated more.”
In 1909, California passed the country’s third sterilization law, authorizing reproductive surgeries of patients committed to state institutions for the “feebleminded” and “insane” that were deemed suffering from a “mental disease which may have been inherited and is likely to be transmitted to descendants.” Based on this eugenic logic, 20,000 patients in more than ten institutions were sterilized in California from 1909 to 1979. Worried about charges of “cruel and unusual punishment,” legislators attached significant provisions to sterilization in state prisons. Despite these restrictions, about 600 men received vasectomies at San Quentin in the 1930s when the superintendent flaunted the law.
Moreover, there was a discernible racial bias in the state’s sterilization and eugenics programs. Preliminary research on a subset of 15,000 sterilization orders in institutions (conducted by Stern and Natalie Lira) suggests that Spanish-surnamed patients, predominantly of Mexican origin, were sterilized at rates ranging from 20 to 30 percent from 1922 to 1952, far surpassing their proportion of the general population.
In her recent book, Miroslava Chávez-García shows, through exhaustively researched stories of youth of color who were institutionalized in state reformatories, and sometimes subsequently sterilized, how eugenic racism harmed California’s youngest generation in patterns all too reminiscent of detention and incarceration today. California was the most zealous sterilizer, carrying out one-third of the approximately 60,000 operations performed in the 32 states that passed eugenic sterilization laws from 1907 to 1937.
Although such procedures may seem harsh, they are not illegal. The Supreme Court ruled in 1927 that women can be forcibly sterilized in jail in Buck vs Bell. Writing for the majority, Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes, Jr. said, “Three generations of imbeciles are enough.”
Credit

WE STILL DOING THAT?!?! HOW IS THAT LEGAL?!?!

redsuns-n-orangemoons:

anarcho-queer:

Women Prisoners Sterilized To Cut Welfare Cost In California

In California, prison doctors have sterilized at least 148 women, mainly Mexicans, from 2006 to 2010. Why? They don’t want to have to provide welfare funding for any children they may have in the future and to eliminate ‘defectives’ from the gene pool.

The sterilization procedures cost California taxpayers $147,460 between 1997 and 2010. The doctors at the prison argue it is money well-spent.

Dr. James Heinrich, an OB-GYN at Valley State Prison for Women, said, “Over a 10-year period, that isn’t a huge amount of money compared to what you save in welfare paying for these unwanted children – as they procreated more.

In 1909, California passed the country’s third sterilization law, authorizing reproductive surgeries of patients committed to state institutions for the “feebleminded” and “insane” that were deemed suffering from a “mental disease which may have been inherited and is likely to be transmitted to descendants.” Based on this eugenic logic, 20,000 patients in more than ten institutions were sterilized in California from 1909 to 1979. Worried about charges of “cruel and unusual punishment,” legislators attached significant provisions to sterilization in state prisons. Despite these restrictions, about 600 men received vasectomies at San Quentin in the 1930s when the superintendent flaunted the law.

Moreover, there was a discernible racial bias in the state’s sterilization and eugenics programs. Preliminary research on a subset of 15,000 sterilization orders in institutions (conducted by Stern and Natalie Lira) suggests that Spanish-surnamed patients, predominantly of Mexican origin, were sterilized at rates ranging from 20 to 30 percent from 1922 to 1952, far surpassing their proportion of the general population.

In her recent book, Miroslava Chávez-García shows, through exhaustively researched stories of youth of color who were institutionalized in state reformatories, and sometimes subsequently sterilized, how eugenic racism harmed California’s youngest generation in patterns all too reminiscent of detention and incarceration today.

California was the most zealous sterilizer, carrying out one-third of the approximately 60,000 operations performed in the 32 states that passed eugenic sterilization laws from 1907 to 1937.

Although such procedures may seem harsh, they are not illegal. The Supreme Court ruled in 1927 that women can be forcibly sterilized in jail in Buck vs Bell. Writing for the majority, Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes, Jr. said, “Three generations of imbeciles are enough.

Credit

WE STILL DOING THAT?!?! HOW IS THAT LEGAL?!?!

racconconnoisseur:

time—and-time-again:

curious-wiccan:

Norwegian forest cat chasing a fox

MAJESTIC.

racconconnoisseur:

time—and-time-again:

curious-wiccan:

Norwegian forest cat chasing a fox

MAJESTIC.

marypsue:

Kill the idea that naivety is an unforgivable flaw but cynicism is just wisdom, murder it, chop it up and serve it for dinner, I don’t care, just end this bullshit idea that it’s better to hate than to love and better to rot in miserable bitter resignation than to hope for the best.

1:24 AM
Via
"But here’s the real problem: the episode’s director, Alex Graves, doesn’t seem to think he was straying that far from the source material at all. As he says in an interview with Hitfix, his interpretation of the scene is that it “becomes consensual by the end, because anything for them ultimately results in a turn-on, especially a power struggle.”

Clearly, the Jaime/Cersei relationship is deeply fucked up in a lot of ways, but this still doesn’t play. The implication here — that something non-consensual can magically “become consensual” because DEEP CONFLICTING EMOTIONS is at best lazy writing and at worst exactly the sort of thing that perpetuates the idea that “no” just means you haven’t insisted enough yet."
1:22 AM
Via
notmydate:

Bilbo and the dwarves are fascinated by something at the top of your dash.

notmydate:

Bilbo and the dwarves are fascinated by something at the top of your dash.